Vårt treningsprogram

Stiftelsen Cochlettens formål er å fremme og tilby talespråklig trening for mennesker som er hørselshemmet eller har andre språklige utfordringer. Taletrenerne som jobber for Cochletten er erfarne logopeder og audiopedagoger. De gir individuelle lytte- og taletreningstimer på norsk, engelsk, fransk og tysk til barn og voksne. De fleste av Cochlettens brukere er cochleaimplanterte, men vi tilbyr også behandling til mennesker med andre språkproblemer. HELFO vil dekke utgiftene til de individuelle behandlingstimene dersom forutsetningene er til stede i henhold til gjeldende lovverk. Cochletten har også et tilbud om oppfølging og observasjon av barn i barnehager og skoler i barnas hjemkommuner.


Høsten 2013 arrangerte Helsedirektoratet en konferanse under tilttelen "CI – hva nå?"  Her er vår tilbakemelding til helsedirektoratet i etterkant.

Treningsprogram for barn

Cochletten har gjennom årene utviklet sitt eget treningsprogram som til stor grad er basert på den samme pedagogiske ideen som ligger til grunn for ”Språklydspillet” utarbeidet av Ingebjørg Skaug (se under ”Materiell”). Opplegget går ut på å etterligne og forsterke den normale talespråkslæringen ved å trene inn vokallydene først og deretter jobbe med konsonantlydene i enkle stavelser. For de aller minste barna foregår denne leken med lekedyr og andre konkreter. Bokstaver introduseres så snart barna er i stand til å forholde seg til dem og leke med dem. Dette er viktig for at våre brukere skal bli best mulig lesere. Så snart barna er modne for det, begynner vi å spille spill med bokstaver.

Alle norske språklyder læres på denne måten med støtte av bokstaver eller lydskriftstegn for de språklydene som ikke skrives lydrett. 

For de minste er teoriøktene bakt inn i leken og tar liten plass, men etter hvert som barna modnes brukes en større del av timene direkte til strukturert trening. Vi legger vekt på at barna lærer å lytte og diskriminere så godt de kan først, før de lærer å si språklydene korrekt. Vi tilrettelegger for det enkelte barn ut ifra hans eller hennes mestringsnivå til en hver tid. Det er alltid av største prioritet at det er en positiv stemning i timene og at barna opplever at de mestrer. 

Vi loser barna gjennom den første leseinnlæringen ved å skrive lydskrift til ortografien for å forklare sammenhengen mellom skrift og uttale, og holder på med dette til uttalereglene er automatisert på norsk. 

Så snart barna har kommet godt i gang med å lese norsk, går vi i gang med den samme spillorienterte språklydlæringsprosessen på engelsk. Vi bruker den internasjonale lydskriften (IPA). Det er vårt mål at barna skal lære å lese denne lydskriften flytende, slik at de selv kan slå opp nye ord i engelskordboka og lære seg uttalen.

I tillegg til å jobbe med detaljene i talespråket som beskrevet over, jobber vi også parallelt med grammatiske elementer og med å stadig øke ordforrådet. Så mye som mulig utover dette gjør vi plass til gode samtaler om det barna selv er opptatt av til enhver tid. 

Treningsprogram for voksne 

Den største andelen voksne brukere hos oss er nylig cochleaimplanterte døvblitte. Men vi har også andre, normalthørende voksne brukere med spesielle språklige problemer.

Treningen for voksne cochleaimplanterte følger samme treningsprogram som den for barna, men som oftest i et mye raskere tempo og med hovedvekt på lyttetrening. Brukeren får jobbe både med lyttetrening og diskrimineringsoppgaver med enkeltspråklyder, og også med etteraping av tekst som taletreneren leser høyt for brukeren (såkalt ”speech tracking”). Det gis mulighet for opplæring i munnavlesning. Det settes av mye tid til den gode samtalen om ting som opptar brukeren.

Les mer om vår skåringsmetode (DAI – Dynamisk artikulasjonsIndex)